Strona główna

ZASADY PROMOCJI

  1. Dokonaj zakupu naszych kominów spalinowych lub dymowych Schiedel Rondo Plus w średnicy 14-20, Quadro Pro 12 lub Avant 12 w celach niekomercyjnych w okresie czerwiec-lipiec (nie dotyczy projektów inwestycyjnych – zakupów powyżej 10 tysięcy netto)
  2. Zarejestruj się wypełniając formularz zgłoszeniowy
  3. Otrzymaj zwrot kosztów zakupu w wysokości 5% wartości netto zakupionych kominów w postaci bonów sodexo

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYKlauzula informacyjna

Zgoda może zostać odwołania w każdym czasie, bez dodatkowych opłat. Odwołanie
zgody może zostać złożone osobiście w siedzibie spółki, pocztą elektroniczną na adres:
schiedel.marketing@schiedel.com lub e-maila.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Schiedel Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 24 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Standard Industries określone na stronie https://www.standardindustries.com/
2. Z Inspektorem Danych Osobowych firmy Schiedel Sp. z o. o. można się skontaktować drogą elektroniczną – adres e-mail inspektorodo@schiedel.com lub telefonicznie +48 77 4517470
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu usług świadczonych przez Schiedel Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 24. Dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia działań marketingowych przez Administratora danych albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na ten cel – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: współpracujące z Administratorem danych agencje reklamowe.
6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie papierowej lub telefonicznie.
7. Informujemy że ww. sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie pisemnie na adres Administratora danych. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowych.
8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.